Mẫu B14-BH: Báo cáo trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính

Mẫu báo cáo trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính

Mẫu B14-BH: Báo cáo trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Mẫu B14-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TRÍCH LẬP QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO
TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Năm ……

Đơn vị tính:……..

STT

Chỉ Tiêu

Mã số

Số tiền

A

B

C

1

1

Số chưa sử dụng năm trước chuyển sang

01

 

2

Số được trích trong năm

02

 

3

Số được sử dụng trong năm

03

 

3.1

Bù đắp rủi ro khách quan trong hoạt động đầu tư

04

 

3.2

Trích bổ sung các quỹ bảo hiểm

05

 

3.2.1

Quỹ BHXH

06

 

3.2.2

Quỹ BH thất nghiệp

07

 

3.2.3

Quỹ dự phòng khám, chữa bệnh BHYT

08

 

4

Số dư chưa sử dụng chuyển năm sau

09

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B14-BH: Báo cáo trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính

Mẫu B14-BH: Báo cáo trích lập quỹ dự phòng rủi ro trong hoạt động đầu tư tài chính

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 22
Bảo hiểm Xem thêm