Mẫu B16a-BH: Báo cáo số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng

Mẫu báo cáo số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng

Mẫu B16a-BH: Báo cáo số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về số phải thu bảo hiểm và lãi chậm đóng. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN……
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:………………..
----------------

Mẫu B16a-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO SỐ PHẢI THU BHXH, BHYT, BHTN VÀ LÃI CHẬM ĐÓNG

Quỹ... năm….

Đơn vị tính:…..

STT

Tên đơn vị sử dụng lao động

Số thu kỳ trước chuyển sang

Số phải thu trong kỳ

 

 

Cộng

Trong đó

Cộng

Trong đó

 

 

 

BHXH

BHYT

BHTN

 

BHXH

BHYT

BHTN

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

1

Đơn vị sử dụng lao động A

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Tiền đóng theo quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Lãi phạt chậm đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị sử dụng lao động B

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Tiền đóng theo quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Lãi phạt chậm đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiền, đóng theo quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãi phạt chậm đóng

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B16a-BH: Báo cáo số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng

Mẫu B16a-BH: Báo cáo số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 15
Bảo hiểm Xem thêm