Mẫu B16b-BH: Báo cáo tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng

Mẫu báo cáo tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng

Mẫu B16b-BH: Báo cáo tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tổng hợp số phải thu bảo hiểm và lãi chậm đóng. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng toàn địa bàn

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN……
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:………………..
----------------

Mẫu B16b-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ PHẢI THU BHXH, BHYT, BHTN VÀ LÃI CHẬM ĐÓNG TOÀN ĐỊA BÀN

Quý ……năm...

Đơn vị tính:……..

STT

Tên đơn vị

Số thu kỳ trước chuyển sang

Số phải thu trong kỳ

 

 

Cộng

Trong đó

Cộng

Trong đó

 

 

 

BHXH

BHYT

BHTN

 

BHXH

BHYT

BHTN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

1

BHXH ...

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Tiền đóng theo quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Lãi phạt chậm đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

2

BHXH...

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Tiền đóng theo quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Lãi phạt chậm đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

3

BHXH ...

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Tiền đóng theo quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Lãi phạt chậm đóng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiền đóng theo quy định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãi phạt chậm đóng

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B16b-BH: Báo cáo tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng

Mẫu B16b-BH: Báo cáo tổng hợp số phải thu BHXH, BHYT, BHTN và lãi chậm đóng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
Bảo hiểm Xem thêm