Mẫu B17a-BH: Báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai BHXH năm trước nguồn NSNN

Mẫu báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai BHXH năm trước nguồn NSNN

Mẫu B17a-BH: Báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai BHXH năm trước nguồn NSNN là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai bảo hiểm năm trước nguồn NSNN. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai BHXH năm trước nguồn NSNN

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Mẫu B17a-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU HỒI CHI SAI BHXH NĂM TRƯỚC NGUỒN NSNN

Quý ………..năm…………

Đơn vị tính:…………

STT

Tên đơn vị

THỰC HIỆN THU HI

SỐ NỘP THU HỒI CHI SAI VỀ BHXH VIỆT NAM

 

 

 

Số năm trước còn phải nộp

Số đã nộp trong năm

Số còn phải nộp chuyển năm sau

Trong đó

 

 

Số còn phải thu năm trước chuyển sang

Số phải thu trong năm

Số đã thu hồi trong năm

Số còn phải thu hồi chuyển năm sau

 

 

 

Số tiền đã thu chưa nộp

Số tiền còn phải thu hồi

A

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B17a-BH: Báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai BHXH năm trước nguồn NSNN

Mẫu B17a-BH: Báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai BHXH năm trước nguồn NSNN

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Bảo hiểm Xem thêm