Mẫu B17b-BH: Báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai năm trước nguồn quỹ bảo hiểm

1 8

Mẫu báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai năm trước nguồn quỹ bảo hiểm

Mẫu B17b-BH: Báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai năm trước nguồn quỹ bảo hiểm là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai năm trước nguồn quỹ bảo hiểm. Mẫu được ban hành theo Thông tư 102/2018/TT-BTC. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai năm trước nguồn quỹ BHXH, BHYT, BHTN

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------------

Mẫu B17b-BH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 102/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP THU HỒI CHI SAI NĂM TRƯỚC NGUỒN QUỸ BHXH, BHYT, BHTN

Quý...năm....

Đơn vị tính:………..

STT

Tên đơn vị

THỰC HIỆN THU HỒI

 

 

Số còn phải thu năm trước chuyển sang

Số phải thu trong năm

Số đã thu hồi trong năm

Số còn phải thu hồi chuyển năm sau

A

B

01

02

03

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ….tháng….. năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu B17b-BH: Báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai năm trước nguồn quỹ bảo hiểm

Mẫu B17b-BH: Báo cáo tổng hợp thu hồi chi sai năm trước nguồn quỹ bảo hiểm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 8
Bảo hiểm Xem thêm