Mẫu B2-02/BC-NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Mẫu B2-02/BC-NS - Báo cáo thu và vay của ngân sách nhà nước theo mục lục NSNN

Mẫu B2-02/BC-NS - Báo cáo thu và vay của ngân sách nhà nước theo mục lục NSNN được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung của báo cáo thu và vay của ngân sách nhà nước theo mục lục NSNN

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN:……..

ĐƠN VỊ LẬP:………

BÁO CÁO THU VÀ VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO MỤC LỤC NSNN NIÊN ĐỘ......

Từ ngày hiệu lực………. đến ngày hiệu lực………

Từ ngày kết sổ ……….... đến ngày kết sổ…...…….

Địa bàn: …………

PHẦN I: THU VÀ VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO MỤC LỤC NSNN

Mục lục NSNN

Phát sinh trong kỳ

Luỹ kế từ đầu năm

Chương

M-TM

NSNN

NSTW

NSĐP

Chia ra

NSNN

NSTW

NSĐP

Chia ra

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện

NS xã

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện

NS xã

A

B

1=2+3

2

3=4+5+6

4

5

6

7=8+9

8

9=10+11+12

10

11

12

Tổng số:

Tổng số (đã loại trừ hoàn thuế GTGT)

I. Thu và vay trong ngân sách

Cấp I

001

1000

1001

.....

1050

.....

.....

Cấp II

Cấp III

Cấp IV

II. Hoàn thuế Giá trị gia tăng

160

7550

7551

….

III. Tạm thu và vay chưa đưa vào ngân sách

Cấp I

0001

......

Cấp II

......

Cấp III

.....

Cấp IV

.....

PHẦN II: THU VÀ VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO HỢP MỤC

Nhóm, tiểu nhóm, mục

Phát sinh trong kỳ

Luỹ kế từ đầu năm

NSNN

NSTW

NSĐP

Chia ra

NSNN

NSTW

Ngân
sách địa phương

Chia ra

NS cấp tỉnh

NS cấp Huyện

NS Xã

NS cấp tỉnh

NS cấp Huyện

NS Xã

1

2=3+4

3

4=5+6+7

5

6

7

8=9+10

9

10=11
+12+13

11

12

13

Hợp mục chung (cả 4 cấp):

Tổng số (đã loại trừ hoàn thuế GTGT)

I- Thu và vay trong ngân sách

Nhóm.....

Tiểu nhóm.....

Mục 1000

Tiểu mục 1001

........

Mục 1050

Tiểu mục ….

........

II. Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mục 7550

Tiểu mục 7551

……..

III- Tạm thu và tạm vay chưa đưa vào ngân sách

Mục 0001

Mục 0002

……..

Cấp I

Cấp I (đã loại trừ hoàn thuế GTGT)

Nhóm.....

Tiểu nhóm.....

Mục 1000

Tiểu mục 1001

Tạm thu và tạm vay chưa đưa vào ngân sách

Mục 0001

.....

Cấp II

Nhóm.....

Tiểu nhóm.....

Mục 1000

Tiểu mục 1001

........

Tạm thu và tạm vay chưa đưa vào ngân sách

Mục 0001

.....

Cấp III

Nhóm.....

Tiểu nhóm.....

Mục 1000

Tiểu mục 1001

Tạm thu và tạm vay chưa đưa vào ngân sách

Mục 0001

.....

Cấp IV

Nhóm.....

Tiểu nhóm.....

Mục 1000

Tiểu mục 1001

........

Tạm thu và tạm vay chưa đưa vào ngân sách

Mục 0001

.....

Ghi chú: (1) Tổng Giám đốc đối với KBNN, Giám đốc đối với các KBNN địa phương

Báo cáo thu và vay của ngân sách nhà nước theo mục lục NSNN

Báo cáo thu và vay của ngân sách nhà nước theo mục lục NSNN

Đánh giá bài viết
1 355
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm