Mẫu B9-01/KB/TABMIS: Bảng cân đối kế toán

Mẫu B9-01/KB/TABMIS - Bảng cân đối kế toán

Mẫu B9-01/KB/TABMIS - Bảng cân đối kế toán được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Nội dung của Bảng cân đối kế toán

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN:……..

ĐƠN VỊ LẬP:………

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ ngày hiệu lực:..../...../..... Đến ngày hiệu lực:…/…/…..

Từ ngày kết sổ:…./…./….Đến ngày kết sổ:…./…./…..

Đơn vị: đồng

Tên tài khoản

Mã TK

Dư đầu kỳ

Phát sinh

Dư cuối kỳ

   

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

               

Loại II

             

Tài khoản bậc 1

             

................

             

Tài khoản bậc 2

             

................

             

Tài khoản bậc 3

             

..........

             
               

Loại III

             

............

             
               
               

Tổng cộng

             

Ghi chú: (1) Tổng Giám đốc đối với KBNN, Giám đốc đối với các KBNN địa phương.

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc/ Giám đốc (1)

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán

Đánh giá bài viết
1 199
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm