Mẫu bản báo cáo tự kiểm tra Đảng viên chấp hành năm 2017

1 19.275

Mẫu bản báo cáo tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng năm 2017

Mẫu bản báo cáo tự kiểm tra Đảng viên chấp hành năm 2017 là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng năm 2017. Mẫu bản báo cáo nêu rõ thông tin người báo cáo, nội dung báo cáo... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản báo cáo tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản báo cáo tự kiểm tra Đảng viên chấp hành năm 2017 như sau:

ĐẢNG ỦY .......

CHI BỘ ............

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN BÁO CÁO

TỰ KIỂM TRA ĐẢNG VIÊN CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG

NĂM ....

Kính gửi: ...............................................

Tên tôi là: ........................................................................................................

Sinh ngày ........................................................................................................

Vào Đảng ngày: ..............................................................................................

Chính thức ngày: ............................................................................................

Chức vụ: .........................................................................................................

Chức vụ trong Đảng: ......................................................................................

Là đảng viên thuộc chi bộ trường ...................................................................

Thực hiện theo kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành nhiệm vụ năm .....

Căn cứ theo nội dung kiểm tra của chi bộ.

Bản thân tôi tự đánh giá như sau:

1. Việc thực hiện nhiệm vụ thứ 3 Điều 2 Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam: “Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

* Ưu điểm:

Tôi luôn có mối quan hệ gần gũi, hòa nhã với nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của nhân dân. Lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của phụ huynh học sinh và người dân một cách từ tốn, hòa nhã, không gây mất lòng dân.

Trong cuộc sống và trong công tác, tôi luôn có tinh thần và thái độ tích cực tham gia công tác quần chúng và công tác xã hội trong nhà trường và địa phương trong khả năng và giới hạn phạm vi công tác.

Bản thân tôi luôn có ý thức nâng cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong việc tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

2. Về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

Bản thân tôi luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc được chi bộ và nhà trường giao phó. Cụ thể :

Trong công tác Đảng, tôi được giao nhiệm vụ là thư ký. Tôi đã hoàn thành công việc được giao trong mọi buổi sinh hoạt chi bộ và trong Đại hội chi bộ.

Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Chi bộ.

Tham gia sinh hoạt nơi cư trú và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Trong công tác chuyên môn của Nhà trường tôi đảm nhiệm chức danh tổ khối trưởng, trưởng Ban Thanh tra nhân dân và phụ trách lớp ...... Tôi đã hoàn thành tất cả các loại hồ sơ sổ sách, giáo án đúng thời hạn; thanh - kiểm tra đúng định kỳ, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tập thể.

Kết quả: Tôi đã đạt danh hiệu lao động tiên tiến năm học ........... và được nhận giấy khen của UBND huyện.

* Hạn chế (khuyết điểm):

Còn chưa thực sự mạnh dạn và thẳng thắn trong công tác tự phê bình và phê bình.

 

.........., ngày...tháng...năm...

 

Người viết

Mẫu bản báo cáo tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng năm 2017

Mẫu bản báo cáo tự kiểm tra Đảng viên chấp hành điều lệ Đảng năm 2017

Đánh giá bài viết
1 19.275
Thủ tục hành chính Xem thêm