Mẫu bản báo cáo vận tải hành khách

1 21

Mẫu bản báo cáo vận tải hành khách là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản báo cáo vận tải hành khách là gì?

Mẫu bản báo cáo vận tải hành khách là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc vận tải hành khách. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, thông tin phương tiện vận chuyển, thông tin lịch trình...

2. Mẫu bản báo cáo vận tải hành khách

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…………, ngày…… tháng…… năm 20...

BÁO CÁO VẬN TẢI HÀNH KHÁCH

Kính gửi: …………………………………………

- Tên đơn vị kinh doanh vận tải hành khách: .............................................................

- Địa chỉ giao dịch:..........................................................................….........................

- Số điện thoại: ……………………………… Fax/email: .............................................

1. Phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải

- Tuyến 1: Từ………………………………………… đến ............................................

STT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Trọng tải
(ghế)

Số lượng hành khách

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Các tuyến khác ghi tương tự)

2. Lịch chạy tàu trên mỗi tuyến vận tải

- Tuyến 1: + Có………… chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại:.........................................

…………………… vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuần): .................................

+ Các cảng, bến đón, trả hành khách trên tuyến: .......................….................................

(Các tuyến khác ghi tương tự)

3. Số lượng hành khách vận chuyển trong tháng: ......................................... (hành khách)

4. Số lượng hành khách luân chuyển trong tháng: .................................. (hành khách.km)

5. Thời gian chốt số liệu báo cáo hàng tháng tính từ ngày 15 của tháng trước đến ngày 14 của tháng thuộc kỳ báo cáo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: đơn vị kinh doanh vận tải.

Đại diện đơn vị kinh doanh
Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)

Mẫu bản báo cáo vận tải hành khách

Mẫu bản báo cáo vận tải hành khách

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 21
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm