Mẫu bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ sở dịch vụ ăn uống

Mẫu bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống

Mẫu bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống. Mẫu bản cam kết nêu rõ thông tin người đại diện cơ sở, nội dung cam kết... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Ngày ..... tháng .....năm ......., tại: ...............................................................

Người đại diện: ..........................................................................................

Loại hình cung cấp/kinh doanh: .................................................................

Địa chỉ/địa điểm: ........................................................................................

CAM KẾT

Thực hiện đúng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong cung cấp dịch vụ ăn uống và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với những nội dung sau:

(1) Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn nước sạch để chế biến thức ăn, nước đá sạch.

(2) Chủ cơ sở và người trực tiếp cung cấp dịch vụ ăn uống có đủ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; kết quả khám sức khoẻ và phiếu xét nghiệm cấy phân theo quy định.

(3) Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương theo đúng quy định.

UBND………………….…….

(CƠ QUAN CHỨC NĂNG)

(ký & ghi họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(ký & ghi họ tên)

Mẫu bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống

Mẫu bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở dịch vụ ăn uống

Đánh giá bài viết
1 7.929
Thủ tục hành chính Xem thêm