Mẫu bản cam kết nghỉ việc

Mẫu bản cam kết nghỉ việc

Mẫu bản cam kết nghỉ việc là mẫu bản cam kết của người lao động lập ra và gửi tới ban giám đốc của công ty để cam kết về việc không tiết lộ những thông tin, phương pháp kinh doanh của công ty ra bên ngoài. Mẫu nêu rõ thông tin của người lao động nghỉ việc. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản cam kết nghỉ việc tại đây.

Mẫu biên bản thanh lý nghỉ việc

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Đơn xin nghỉ việc

Mẫu bản cam kết nghỉ việc

Mẫu bản cam kết nghỉ việc

Nội dung cơ bản của mẫu bản cam kết nghỉ việc như sau:

……., ngày .......tháng .........năm 20....

BẢN CAM KẾT NGHỈ VIỆC

V/v: Cam kết không tiết lộ thông tin kinh doanh của công ty

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty...................

- Căn cứ đơn xin nghỉ việc ngày ____/______/_____ đã được Giám đốc duyệt chấp thuận.

- Căn cứ Quyết định thanh lý hợp đồng lao động đã ký.

Tôi tên: .....................................................................................................................

Ngày sinh: ................................................................................................................

Số CMND: ……………....…………… được cấp bởi công an tỉnh: ........……………………

Là nhân viên thuộc phòng ban: ....................................................................................

Sau khi nghỉ việc, tôi cam kết không sử dụng thông tin của Công ty cho các cá nhân, tổ chức bên ngoài gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự cam kết nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

KÝ TÊN

Đánh giá bài viết
2 16.550
Việc làm - Nhân sự Xem thêm