Mẫu bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

1 14

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bản cam kết nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn là gì?

Mẫu bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết, thông tin người cam kết... Mẫu được ban hành theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Mẫu bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

......, ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN CAM KẾT
sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Kính gửi: ...... (tên cơ quan quản lý)

Tôi là: ........…………………………………………………………………….........................

Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước hoặc mã số định danh công dân: ......................

Ngày cấp: ................................................... Nơi cấp: ......................................................

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh: .......................................…..........................................

Địa điểm sản xuất, kinh doanh: .......................................................................................

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................

Điện thoại: ..................…............. , Fax: ............................. E-mail ................................

Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:

Nơi tiêu thụ sản phẩm:

Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành trong:

Trồng trọt □

Chăn nuôi □

Nuôi trồng thủy sản □

Khai thác, sản xuất muối □

Thu hái, đánh bắt, khai thác nông lâm thủy sản □

Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định □

Sơ chế nhỏ lẻ □

Kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn □

Nếu có vi phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bản cam kết này được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, cơ quan quản lý giữ 01 bản, cơ sở giữ 01 bản.

Xác nhận của Cơ quan tiếp nhận bản cam kết
(Ký tên, đóng dấu)

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Mẫu bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 14
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm