Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm

1 116

Mẫu bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm

Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm. Mẫu được ban hành theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản cam kết tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm

(1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …

(Địa danh), ngày tháng năm

BẢN CAM KẾT
Về tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu: ………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính: …….; Điện thoại:………; Fax: …….; Email: …………

3. Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu: ………….

4. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số: ……. ngày ….; Cơ quan cấp ... (nếu có).

II. THÔNG TIN VỀ PHẾ LIỆU DỰ KIẾN NHẬP KHẨU

TT

Loại phế liệu nhập khẩu

Khối lượng phế liệu đề nghị được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong thời hạn của Giấy xác nhận (tấn)

Tên phế liệu

Mã HS

 

1

 

 

 

2

 

 

 

....

 

 

 

III. NỘI DUNG CAM KẾT

1. Chúng tôi cam kết chỉ nhập khẩu phế liệu khi biết rõ xuất xứ, thành phần và hàm lượng tạp chất đi kèm với phế liệu đã đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về môi trường quy định.

2. Chúng tôi cam kết trong hợp đồng mua bán hoặc thỏa thuận giao dịch với bên xuất khẩu có điều khoản yêu cầu bên xuất khẩu phải nhận lại hàng nếu phế liệu không đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường và quy định hiện hành của Việt Nam về bảo vệ môi trường.

3. Chúng tôi cam kết lưu giữ, vận chuyển phế liệu bảo đảm các điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất theo quy định của pháp luật.

4. Chúng tôi cam kết phế liệu nhập khẩu chỉ sử dụng làm nguyên liệu sản xuất tại cơ sở sản xuất của mình.

5. Nếu để xảy ra vi phạm về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, chúng tôi cam kết tái xuất toàn bộ lô hàng phế liệu nhập khẩu và chịu toàn bộ chi phí tài chính để khắc phục các hậu quả vi phạm.

6. Trường hợp không thể tái xuất được, chúng tôi chịu trách nhiệm xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu với các nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện đúng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với phế liệu nhập khẩu.

- Lập phương án chi tiết xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm pháp luật trình cơ quan quản lý về môi trường xem xét, quyết định.

- Chịu toàn bộ chi phí cho hoạt động xử lý lô hàng phế liệu nhập khẩu vi phạm quy định về bảo vệ môi trường không tái xuất được.

Nơi nhận:
- Như trên;
- ….

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA (1)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu; ký shoặc được xác thực bằng chữ ký điện tử trong trường hợp quét từ bản chính)

Ghi chú:

(1) Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu.

Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm

Mẫu bản cam kết tái xuất hoặc xử lý, tiêu hủy phế liệu nhập khẩu vi phạm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 116
Thủ tục hành chính Xem thêm