Mẫu bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

1 5

Mẫu bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo là gì? Mẫu bản đăng ký gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo là gì?

Mẫu bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký về hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo. Mẫu nêu rõ nội dung đăng ký, thông tin vận tải hành khách... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

2. Mẫu bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày ... tháng ... năm 20...

BẢN ĐĂNG KÝ
Hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Kính gửi: …………………………………………………..

Tên doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh): …………………………………….

Địa chỉ giao dịch: ………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………….; Fax/email: ………………..……………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………..… ngày ………………..

Cơ quan cấp: …………………………………………………………………………..

Đăng ký hoạt động vận tải khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo với các nội dung sau:

1. Các tuyến hoạt động:

Tuyến 1: từ …………………………… đến ………………………………………….

(Các tuyến khác ghi tương tự)

2. Số lượng phương tiện hoạt động trên mỗi tuyến vận tải:

Tuyến 1: Phương tiện 1 (tên phương tiện, số đăng ký) ………….., trọng tải: ………… (ghế)

(Các phương tiện khác ghi tương tự)

3. Lịch chạy tàu trên mỗi tuyến vận tải:

Tuyến 1: + Có ………………… chuyến/ngày (tuần); xuất phát tại: ……………….. vào các giờ (hoặc vào ngày nào trong tuần): …………………….

+ Các cảng, bến đón, trả hành khách trên tuyến: ………………………..…………….

(Các tuyến khác ghi tương tự)

4. Giá vé hành khách trên mỗi tuyến vận tải: …………………………..…………..

5. Thời hạn hoạt động: ……………………………………………………………….

6. Cam kết: Doanh nghiệp (hộ hoặc cá nhân kinh doanh) cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật.

 

Đại diện doanh nghiệp
(hộ hoặc cá nhân kinh doanh)
Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu (nếu có)

Mẫu bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Mẫu bản đăng ký hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm