Mẫu bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu văn hóa

1 17

Mẫu bản đăng ký về việc tham gia thi đua xây dựng danh hiệu văn hóa

Mẫu bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu văn hóa là mẫu bản đăng ký được lập ra để đăng ký về việc tham gia thi đua xây dựng danh hiệu văn hóa. Mẫu được ban hành theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản đăng ký việc tham gia thi đua xây dựng danh hiệu văn hóa

Huyện, (Thị xã, Thành phố)………
Xã, (Phường, thị trấn)……………..
Thôn, (Làng, bản, tổ dân phố):.......
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

……......, ngày …. tháng …. năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐUA
XÂY DỰNG DANH HIỆU VĂN HÓA CỦA ... (1)

Năm...

Kính gửi:…………………………………….

Thực hiện Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Thực hiện Nghị định số /2018/NĐ-CP ngày ...tháng...năm 2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”;“Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Đơn vị đăng ký:……………………………………………………………………………………

Đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” hàng năm và tổ chức thực hiện tốt các tiêu chuẩn theo quy định trong năm..../.

XÁC NHẬN CỦA UBND CẤP XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên)

TM. KHU DÂN CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1. Ghi tên của khu dân cư: Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.

Mẫu bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu văn hóa

Mẫu bản đăng ký tham gia thi đua xây dựng danh hiệu văn hóa

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục văn hóa du lịch thể thao trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 17
Văn hóa - Du lịch - Thể thao Xem thêm