Mẫu bản đề nghị điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược

1 14

Mẫu bản đề nghị về việc điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược

Mẫu bản đề nghị về việc điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược là mẫu bản đề nghị được lập ra để đề nghị về việc điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin điều chỉnh, lý do điều chỉnh... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản đề nghị về việc điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

………(1)…….., ngày ……. tháng ……. năm 20……..

BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CÔNG BỐ
Cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ hành nghề dược

Kính gửi: ……………….(2)…………………..

Tên cơ sở: .…………….………………………(3) .…………….………………………

Địa chỉ(4): .…………….……………………….……….……………………..…………

Điện thoại: .…………….……… Email (nếu có): .…………….………………………

Website (nếu có) .…………….…………………….……………………………………

Nội dung đề nghị điều chỉnh: .…………….……………………….……………………

Sau khi nghiên cứu Nghị định số ……/2017/NĐ-CP ngày…/…./2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược và các văn bản hướng dẫn hiện hành, với nội dung đề nghị điều chỉnh nêu trên, cơ sở công bố đủ điều kiện để tổ chức thi xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược.

Kèm theo bản điều chỉnh công bố này là tài liệu quy định tại Nghị định nêu trên ./.

 

Người đại diện trước pháp luật/ người được ủy quyền
(Ký ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Địa danh;

(2) Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở

(3) Tên cơ sở đề nghị công bố;

(4) Địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị.

Mẫu bản đề nghị về việc điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược

Mẫu bản đề nghị về việc điều chỉnh công bố cơ sở tổ chức thi xét cấp chứng chỉ dược

Đánh giá bài viết
1 14
Thủ tục hành chính Xem thêm