Mẫu bản kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu

1 9

Mẫu kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu là gì? Mẫu bản kế hoạch kiểm soát thủy sản sống gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu là gì?

Mẫu kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu là mẫu bản kế hoạch được lập ra để lên kế hoạch về việc kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu. Mẫu nêu rõ kế hoạch kiểm soát, thông tin thủy sản sống nhập khẩu...

2. Mẫu kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………., ngày tháng năm 20….

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦY SẢN SỐNG NHẬP KHẨU

Kính gửi: Tổng cục Thủy sản

Căn cứ đặc điểm sinh học của .................................................................................. (1);

Căn cứ điều kiện nuôi lưu giữ thực tế của ………………….(2) tại .............. (địa điểm nuôi lưu giữ),

…………………………(2) đề xuất Kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu như sau:

1. Mục đích sử dụng thủy sản sống nhập khẩu:

Làm thực phẩm □ Làm cảnh □ Giải trí □ Nghiên cứu khoa học □

2. Năng lực nuôi lưu giữ của tổ chức, cá nhân:

a) Sơ đồ khu vực nuôi lưu giữ thuộc quyền sở hữu (mô tả chi tiết diện tích/thể tích, cơ sở hạ tầng bao gồm hệ thống xử lý nước thải):

b) Nhân lực tham gia nuôi lưu giữ: .................................................................................

c) Mô tả chi tiết điều kiện, công nghệ nuôi giữ thủy sản sống và xử lý nước thải: ........

d) Khối lượng/số lượng thủy sản sống tối đa có thể nuôi giữ trong cùng thời điểm .......

3. Chi tiết phương án kiểm soát rủi ro trong quá trình vận chuyển, nuôi giữ, bảo quản, chế biến, tiêu thụ:

a) Phương án kiểm soát khi vận chuyển: .......................................................................

b) Phương án kiểm soát khi nuôi giữ: .............................................................................

c) Phương án kiểm soát sự thành thục, sinh sản của thủy sản sống (đối với thủy sản sống làm cảnh, giải trí, nghiên cứu khoa học): .................................................................................................................................

d) Phương án bảo quản (nếu có): ..........................................…......................................

đ) Phương án kiểm soát khi chế biến (nếu có): ...............................................................

e) Phương án xử lý trong trường hợp không tiếp tục sử dụng để làm cảnh, giải trí, nghiên cứu khoa học (nếu có):

g) Phương án hướng dẫn tổ chức, cá nhân khác mua thủy sản sống và sử dụng để làm làm cảnh, giải trí, nghiên cứu khoa học (nếu có): ...........................................................

4. Quy trình xử lý khi phát hiện thủy sản sống thoát ra môi trường tự nhiên:

..........................................................................................................................................

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh;
- Lưu: VT, ………

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

(1) Tên thủy sản sống

(2): Tên tổ chức, cá nhân

Mẫu kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu

Mẫu kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm