Mẫu bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị

1 4

Mẫu bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị là gì? Mẫu bản kê khai trang thiết bị gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị là gì?

Mẫu bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị là mẫu bản kê khai được lập ra để khai về trang thiết bị của cơ sở điều trị. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thông tin trang thiết bị...

2. Mẫu bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

.....1….., ngày….tháng…..năm 20….

BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

STT

Tên thiết bị

Ký hiệu thiết bị (MODEL)

Công ty sản xuất

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Số lượng

Tình trạng sử dụng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

1 Địa danh

Mẫu bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị

Mẫu bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm