Mẫu bản khai đăng ký tên miền dưới “.GOV.VN”

Mẫu bản khai đăng ký tên miền dưới “.GOV.VN” là gì? Mẫu bản khai đăng ký tên miền dưới “.GOV.VN” gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản khai đăng ký tên miền dưới “.GOV.VN” là gì?

Mẫu bản khai đăng ký tên miền dưới “.GOV.VN” là mẫu bản khai được lập ra để khai về việc đăng ký tên miền dưới .GOV.VN. Mẫu nêu rõ thông tin của cá nhân tổ chức khai, nội dung tên miền... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông.

2. Mẫu bản khai đăng ký tên miền dưới “.GOV.VN”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN DƯỚI “.GOV.VN”

Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”

1. Tên miền đăng ký

.................................................................................

2. Nộp hồ sơ đăng ký tại NĐK tên miền.VN

.................................................................................

3. Máy chủ DNS chuyển giao

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải đã có khai báo đầy đủ tối thiểu 01 máy chủ Primary và 01 máy chủ Secondary trước khi nộp hồ sơ đăng ký).

Tên DNS Primary:....................................................

Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng):.......................

Tên DNS Secondary:...............................................

Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng):.......................

4. Chủ thể đăng ký tên miền*:

Tên giao dịch Quốc tế và tên viết tắt

Địa chỉ *

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Fax

Hộp thư điện tử *

...................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

5. Người quản lý tên miền

(Người đại diện theo pháp luật, cấp trưởng hoặc người được cấp trưởng ủy quyền thuộc cơ quan, tổ chức đăng ký tên miền):

Họ và tên*/Chức vụ *

Số CMTND*

Địa chỉ*

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Fax

Hộp thư điện tử *

...................................................................................

...................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

6. Người quản lý kỹ thuật

Họ và tên */Chức vụ

Địa chỉ*

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Fax

Hộp thư điện tử *

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

7. Người đại diện của tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền

Họ và tên*/Chức vụ *

Số CMTND *

Địa chỉ*

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Fax

Hộp thư điện tử *

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

8. Địa chỉ thanh toán

Tên cá nhân người chịu trách nhiệm thanh toán *

Địa chỉ*

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Fax

Hộp thư điện tử *

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

Tổ chức có nhu cầu đăng ký tên miền dưới “.gov.vn” cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

......., ngày.... tháng.... năm.....
Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền
(Ngườiđại diện theo pháp luật, cấp trưởng hoặc người được cấp trưởng ủy quyền thuộc cơ quan, tổ chức đăng ký tên miền ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc

Mẫu bản khai đăng ký tên miền dưới “.GOV.VN”

Mẫu bản khai đăng ký tên miền dưới “.GOV.VN”

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 13
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm