Mẫu bản khai đăng ký tên miền .VN dành cho cá nhân

1 6

Mẫu bản khai đăng ký tên miền .VN dành cho cá nhân là gì? Mẫu bản khai gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản khai đăng ký tên miền .VN dành cho cá nhân là gì?

Mẫu bản khai đăng ký tên miền .VN dành cho cá nhân là mẫu bản khai được lập ra để ghi chép về bản khai đăng ký tên miền .VN của cá nhân. Mẫu nêu rõ thông tin tên miền, thông tin người khai... Mẫu được ban hành theo Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTTT của Bộ Thông tin truyền thông.

2. Mẫu bản khai đăng ký tên miền .VN dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN “.VN”
(Dành cho cá nhân)

Kính gửi: Tên của Nhà đăng ký tên miền “.vn”

1. Tên miền đăng ký

(Số lượng tên miền đăng ký)

..............................................................................

2. NĐK quản lý tên miền

..............................................................................

3. Máy chủ DNS chuyển giao

(Lưu ý: Mục này bắt buộc phải khai báo đầy đủ tối thiểu 02 máy chủ)

Tên DNS Primary:...............................................

Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng):..................

Tên DNS Secondary:...........................................

Địa chỉ IP (nếu là máy chủ tự dựng):...................

..............................................................................

4. Thông tin cá nhân

Tên Chủ thể *

Năm sinh *

Số CMTND/Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài) *

Địa chỉ *

Tỉnh/thành phố *

Quốc gia (nếu không phải là Việt Nam)*

Số điện thoại *

Email *

Postcode:

 

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Chủ thể đăng ký tên miền cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 

.........., ngày...... tháng...... năm......
Xác nhận của chủ thể đăng ký tên miền
(Ký và ghi rõ họ và tên)

Lưu ý:

- Các thông tin có dấu (*) là bắt buộc

Mẫu bản khai đăng ký tên miền .VN dành cho cá nhân

Mẫu bản khai đăng ký tên miền .VN dành cho cá nhân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm