Mẫu bản khai hàng hóa nguy hiểm

Mẫu bản khai hàng hóa nguy hiểm có trên tàu

Mẫu bản khai hàng hóa nguy hiểm là mẫu bản khai được lập ra để khai về hàng hóa nguy hiểm có trên tàu. Mẫu bản khai nêu rõ thông tin về tàu, quốc tịch tàu, thông tin về thuyền trưởng, thông tin về hàng hóa trên tàu... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản khai hàng hóa nguy hiểm có trên tàu tại đây.

Mẫu bản khai hàng hóa nguy hiểm

Mẫu bản khai hàng hóa nguy hiểm

Nội dung cơ bản của mẫu bản khai hàng hóa nguy hiểm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence - Freedom - Happiness
__________________________

BẢN KHAI HÀNG HÓA NGUY HIỂM
DANGEROUS GOODS MANIFEST

1.1 Tên tàu
Name of ship

1.2 Số IMO
IMO Number

2. Quốc tịch tàu
Flag state of ship

1.5 Tên thuyền trưởng:
Master’s Name

1.3 Hô hiệu
Call sign

3. Cảng nhận hàng
Port of loading

4. Cảng trả hàng
Port of discharge

1.6 Đại lý tàu biển:
Shipping Agent

1.4 Số chuyến đi:
Voyage number

5. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa và mã số tham chiếu
Booking/

reference number

6. Ký hiệu và số kiện
Marks & numbers container Id.
NO(s) Vehicle Reg. No(s).

7. Số và loại bao kiện
Number

and kind of packages

8. Cty vận chuyển
Proper shipping name

9. Loại hàng hóa
Class

10. Số UN
UN number

11. Nhóm hàng
Packing group

12. Nhóm phụ số
Subsidiary risk(s)

13. Điểm bốc cháy
Flash point (In oC, c.c.)

14.Ô nhiễm biển
Marine pollutant

15. Tổng khối lượng
Mass (kg) Gross/Net

16. EmS

Thông tin bổ sung:
Additional Information

19.1 Đại lý ký
Agent’s signature

18.1 Thuyền trưởng ký
Master’s signature

19.2 Địa điểm và thời gian
Place and Date

18.2 Địa điểm và thời gian
Place and Date

Đánh giá bài viết
1 107
Thủ tục hành chính Xem thêm