Mẫu bản khai kinh nghiệm nghề nghiệp, cập nhật kiến thức chuyên môn

Mẫu bản khai kinh nghiệm về nghề nghiệp, cập nhật kiến thức chuyên môn

Mẫu bản khai kinh nghiệm nghề nghiệp, cập nhật kiến thức chuyên môn là mẫu bản khai được lập ra để khai về kinh nghiệm nghề nghiệp, cập nhật kiến thức chuyên môn. Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản khai về kinh nghiệm nghề nghiệp, cập nhật kiến thức chuyên môn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP/CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN

1. Họ và tên:

2. Trình độ chuyên môn:

3. Thời gian có kinh nghiệm nghề nghiệp (1)(bao nhiêu năm, tháng):

4. Đơn vị công tác (nếu có):

5. Mã số chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ đã được cấp: ……………… ngày cấp……………………… Cơ quan cấp:

6. Quá trình hoạt động chuyên môn hoặc cập nhật kiến thức về đo đạc và bản đồ:

Thời gian hành nghề/cập nhật kiến thức đo đạc và bản đồ

(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Đơn vị công tác/ Hoạt động độc lập

(Ghi rõ tên đơn vị, số điện thoại liên hệ)

Nội dung hành nghề/ cập nhật kiến thức đo đạc và bản đồ

(Ghi rõ lĩnh vực, chức danh hành nghề đo đạc và bản đồ)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP (nếu có)
(Chức vụ, ký tên, đóng du)

……, ngày …… tháng... năm………
NGƯỜI KHAI
(Ký, họ tên)

Ghi chú:

Tính theo thời gian làm việc sau khi có bằng cấp chuyên môn đầu tiên.

Mẫu bản khai kinh nghiệm nghề nghiệp, cập nhật kiến thức chuyên môn

Mẫu bản khai kinh nghiệm nghề nghiệp, cập nhật kiến thức chuyên môn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 59
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm