Mẫu bản khai quá trình công tác

Mẫu bản khai về quá trình công tác

Mẫu bản khai quá trình công tác là mẫu bản khai được lập ra để khai báo về quá trình công tác của một người. Mẫu nêu rõ thông tin cá nhân của người khai, quá trình công tác của người khai... Mẫu được ban hành theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản khai về quá trình công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

Số CMND/Căn cước công dân: ……………… ngày cấp……………… Nơi cấp

Trình độ chuyên môn:

Địa chỉ thường trú:

Đơn vị công tác:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Thời gian

Cơ sở đào tạo

Bằng cấp được nhận

Năm tốt nghiệp

Từ ... đến ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

(Từ tháng, năm đến tháng, năm)

Chức vụ, đơn vị công tác

Nội dung công việc đã tham gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung bản khai này là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
(Chức vụ, ký, họ tên, đóng dấu)

……, ngày……tháng.....năm……
NGƯỜI KHAI
(Ký, họ tên)

Mẫu bản khai quá trình công tác

Mẫu bản khai quá trình công tác

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.734
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm