Mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

1 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân là gì?

Mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân là mẫu bản khai được lập ra để kê khai về thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu...

2. Mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

Ảnh CMTND

Cỡ 4cm x 6cm

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN KHAI THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ
XÉT TẶNG DANH HIỆU “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”

(Độ dài không quá 05 trang khổ A4)

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên (khai sinh):............................................................ Nam, Nữ:..........

2. Tên gọi khác (nếu có):......................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:.....................................................................................

4. Dân tộc:.............................................................................................................

5. Nguyên quán:....................................................................................................

6. Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................

7. Tên di sản văn hóa phi vật thể nắm giữ:...........................................................

8. Năm bắt đầu thực hành di sản văn hóa phi vật thể............................................

9. Năm được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”:......................................

10. Điện thoại nhà riêng:................................ Di động:........................................

11. Địa chỉ liên hệ:................................................................................................

12. Người liên hệ khi cần:.....................................................................................

Điện thoại:..................................................……………………….......................

13. Số lượng học trò đã truyền dạy được:.............................................................

14. Học trò tiêu biểu:

Họ và tên:................................................................................………..................

Ngày tháng năm sinh:..................................................................…………..........

Địa chỉ:.........................................................................................………….........

Điện thoại nhà riêng:......................…………..... Di động:...................................

II. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP VÀ THAM GIA THỰC HÀNH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ:

(Kê khai về quá trình học tập và tham gia thực hành di sản văn hóa phi vật thể (được ai truyền dạy, nay còn sống hay đã mất, địa chỉ, điện thoại của người đó (nếu có)); đã thực hành di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ như thế nào,...).

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

III. TRI THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐANG NẮM GIỮ

Mô tả tri thức và kỹ năng đang nắm giữ:..............................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

IV. KHEN THƯỞNG

Kê khai thành tích khen thưởng từ trước đến nay

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

V. KỶ LUẬT

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin đã kê khai và thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và di sản văn hóa sau khi được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”./.

........., ngày..... tháng..... năm....
Xác nhận(1)
TM. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
Chủ tịch
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

.........., ngày..... tháng..... năm.....
Người khai
(Ký ghi rõ họ tên)

........., ngày..... tháng..... năm....
Xác nhận của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch(2)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Xác nhận về cư trú, sự tuân thủ luật pháp và các quy định tại nơi cư trú

(2) Sau khi có biên bản lấy ý kiến của cộng đồng dân cư địa phương nơi người đề nghị xét tặng đang cư trú hoặc Hội nghề nghiệp

Mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

Mẫu bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm