Mẫu bản lý lịch chuyên môn (mẫu CV)

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BGTVT ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BẢN LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN

Đánh giá bài viết
1 4.909
Việc làm - Nhân sự Xem thêm