Mẫu bản tọa độ vị trí mốc, bảng

1 6

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu bản tọa độ vị trí mốc, bảng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về mẫu bản tọa độ vị trí mốc, bảng nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản tọa độ vị trí mốc, bảng là gì?

Mẫu bản tọa độ vị trí mốc, bảng là mẫu bản được lập ra để ghi chép về tọa độ các vị trí mốc, bảng. Mẫu nêu rõ số hiệu mốc, sơ đồ vị trí mốc...

2. Mẫu bản tọa độ vị trí mốc, bảng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày... tháng... năm...

BẢN TỌA ĐỘ VỊ TRÍ MỐC, BẢNG

Tên chủ rừng: xã (tên xã); huyện (tên huyện); tỉnh (tên tỉnh)

Số hiệu mốc, bảng: .....................................................................................................

Thuộc khu rừng: ..........................................................................................................

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ MỐC, BẢNG

 

 

O

 

 

 

Nơi cắm mốc, bảng: …………………………………..Tỷ lệ ………………………….

Tại: xã ……………………huyện …………………….- tỉnh……………………….…

Vị trí mốc, bảng có tọa độ địa lý theo hệ quy chiếu VN 2000, kinh tuyến trục………..

Tọa độ

Độ, phút, giây

m

Ghi chú

Vĩ độ

 

………….. m

 

Kinh độ

 

………….. m

 

UBND xã
(ký tên, đóng dấu)

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu bản tọa độ vị trí mốc, bảng

Mẫu bản tọa độ vị trí mốc, bảng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm