Mẫu bản trích ngang các tiêu chuẩn tại Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành

1 40

Bản trích ngang các tiêu chuẩn tại Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành

Bản trích ngang các tiêu chuẩn tại Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành là biểu mẫu bản trích ngang về các tiêu chuẩn tại hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. Mẫu nêu rõ thông tin ứng viên, hội đồng giáo sư... Mẫu được ban hành theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản trích ngang các tiêu chuẩn

HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC
HĐGS ...........(1) ..........
-------

BẢN TRÍCH NGANG CÁC TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH ........................

Họ và tên ứng viên: ...................…………….................

Nam, nữ: ...........................; Dân tộc: ..............…....

Quốc tịch:…………………………………………......................….;

Cơ quan đang công tác: ……………………................…………

Sinh ngày ...… tháng …...... năm……………

Quê quán: huyện: ............……........... tỉnh: ...............

Ngành: ..........Chuyên ngành:..........

H tên, học vị và chức danh của người thẩm định

Sách phục vụ đào tạo

Bài báo, báo cáo KH; sáng chế, giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia, quốc tế

 

CK (SL/Đ)

GT (SL/Đ)

STK (SL/Đ)

SHD (SL/Đ)

Tng số điểm sách/ điểm 3 năm cui

CKUT sau PGS/TS

Số BB UV khai/ Số BB được tính điểm

Số BBUT (SL/Đ)

S BB còn lại (SL/Đ)

SC, GPHI, GTQG, QT (SL/Đ)

Tổng số điểm NCKH /điểm 3 năm cuối

SBBUT, SC, GPHI, GTQT sau PGS/TS

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A. Thẩm định 1:

......................

                       

B. Thẩm định 2:

......................

                       

C. Thẩm định 3:

......................

                       

D. Hội đồng kết luận:

                       
 

.....(2)....., ngày .... tháng .... năm ...
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ....(1)...

Ghi chú:

(1) Tên Hội đồng giáo sư ngành/liên ngành

(2) Địa danh;

(3) 15 = 6 + 12

(4) Cột 18 ghi đầy đủ: số phiếu đồng ý/số thành viên Hội đồng có mặt/tổng số thành viên của Hội đồng.

- Các chữ viết tắt:

UV: ứng viên; SL: số lượng; Đ: điểm;

CK: sách chuyên khảo; CKUT: CK của NXB uy tín; GT: sách giáo trình; STK: sách tham khảo; SHD: sách hướng dẫn;

BB: bài báo KH; BBUT: bài báo trong TCKH quốc tế uy tín; SC: sáng chế; GPHI: giải pháp hữu ích; GTQG, QT: giải thưởng quốc gia, quốc tế.

Mẫu bản trích ngang

Bản trích ngang

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc biểu mẫu giáo dục bản trích ngang các tiêu chuẩn tại Hội đồng giáo sư ngành, liên ngành. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm.

Đánh giá bài viết
1 40
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm