Mẫu bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ hiệu trưởng

Mẫu bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ

Mẫu bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ là mẫu bản tự kiểm điểm được lập ra để kiểm điểm bản thân về trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ. Mẫu nêu rõ người kiểm điểm, nội dung kiểm điểm... Mẫu được ban hành theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ như sau:

................(1)................

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC

Họ và tên: .......................................................................................

Năm sinh: .......................................................................................

Đơn vị công tác: .............................................................................

Chức vụ: .........................................................................................

1- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức hiệu trưởng/giám đốc

b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

2- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật

b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

d) Tính trung thực, khách quan trong công tác.

đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân.

3- Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức vụ hiệu trưởng/giám đốc./.

 

..............., ngày...tháng...năm...

 

Người tự nhận xét, đánh giá
(Ký, ghi rõ họ và tên)

(1) Tên trường/trung tâm nơi hiệu trưởng/giám đốc đang công tác.

Mẫu bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ

Mẫu bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ

Đánh giá bài viết
1 389
Thủ tục hành chính Xem thêm