Mẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã

Mẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục

Mẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục là mẫu bản tự kiểm điểm được lập ra để kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục. Mẫu nêu rõ nội dung kiểm điểm, nội dung cam kết... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM VÀ CAM KẾT SỬA CHỮA SAI PHẠM CỦA
NGƯỜI ĐƯỢC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI CẤP XÃ

Kính gửi: Chủ tịch UBND(1) …………………………………………..

Tên tôi là:................................................................................................ nam/nữ;

Tên gọi khác: ....................................................................................................

Sinh ngày ……/……/……; tại: ..........................................................................

Nơi cư trú: ........................................................................................................

Nguyên quán: ...................................................................................................

Số CMND: …………………; ngày cấp: ……/……/…………; nơi cấp: ..............

Dân tộc: ………………..; tôn giáo: ……………....…; trình độ văn hóa:..............

Nghề nghiệp (hoặc nơi làm việc):.....................................................................

Là người được áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã theo Quyết định số..../QĐ-UB ngày .../.../... của Chủ tịch UBND(1)...........................

Tôi xin được tự kiểm điểm và cam kết sửa chữa sai phạm của mình như sau:

I. Phần tự kiểm điểm

(Nêu rõ các hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm, hậu quả của các hành vi vi phạm đó; các biện pháp xử lý đã áp dụng đối với từng hành vi vi phạm; đặc biệt là những hành vi vi phạm đã được nêu trong Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã).

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

II. Phần cam kết sửa chữa sai phạm

(Nêu hướng phấn đấu, hướng sửa chữa những sai phạm và cam kết quyết tâm, tích cực sửa chữa những sai phạm của bản thân).

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Ý kiến của người được phân công giúp đỡ

......................................................

......................................................

......................................................

(Ký, ghi rõ họ tên)

..……. ngày…….tháng….….năm …...
Người viết kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Xã, phường, thị trấn.

Mẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục

Mẫu bản tự kiểm điểm và cam kết của người được áp dụng biện pháp giáo dục

Đánh giá bài viết
1 164
Thủ tục hành chính Xem thêm