Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Mẫu Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức được dùng trong các đơn vị nhà nước, doanh nghiệp để từ đó có những hình thức kỷ luật, khen thưởng hợp lý cho từng cá nhân. Tải miễn phí mẫu bản tự nhận xét đánh giá nhân viên để có thể tự đánh giá bản thân, nhận xét về kết quả tu dưỡng rèn luyện cũng như ý kiến nhận xét của Thủ trưởng đơn vị. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức tại đây.

1. Mẫu bảng nhận xét đánh giá cán bộ mới nhất số 1

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20...

Họ và tên:........................................

Chức danh nghề nghiệp:...................................

Đơn vị công tác:...................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: ………….. Bậc: ……………….. Hệ số lương:

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồnglàm việc đã ký kết:

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ công ty, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ:

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của cán bộ:

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm 20...

Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

Ngày....tháng....năm 20...

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

Ngày....tháng....năm 20...

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức số 2

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Mời các bạn tham khảo bản text của Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên cán bộ, công chức, viên chức: ...................................Mã số:.........................

Chức vụ:..........................................................Ngạch bậc lương:.................................

Đơn vị công tác:..........................................................................................................

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước:

...................................................................................................................................

2. Kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được phân công

(Ngoài việc tự nhận xét về kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, cán bộ, công chức, viên chức là lãnh đạo, quản lý cần tự nhận xét về năng lực lãnh đạo, quản lý; kết quả hoạt động của đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; năng lực tập hợp, đoàn kết quần chúng)

...................................................................................................................................

3. Tinh thần kỷ luật:

..................................................................................................................................

4. Tinh thần phối hợp trong công tác:

..................................................................................................................................

5. Tính trung thực trong công tác:

..................................................................................................................................

6. Lối sống đạo đức:

..................................................................................................................................

7. Tinh thần học tập nâng cao trình độ:

.................................................................................................................................

8. Tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân:

..................................................................................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC TU DƯỠNG RÈN LUYỆN

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b) Hoàn thành nhiệm vụ;

c) Không hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày..... tháng..... năm......

Người tự nhận xét

(Ký tên)

II. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

(Ghi tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của tập thể).

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

III. KẾT QUẢ TỔNG HỢP ĐỂ XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

(Phần này do Thủ trưởng trực tiếp ghi).

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

STT

Nội dung

Xếp loại

Ghi chú

1

Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước

2

Kết quả công tác

3

Tinh thần kỷ luật

4

Tinh thần phối hợp trong công tác

5

Tính trung thực trong công tác

6

Lối sống đạo đức

7

Tinh thần học tập nâng cao trình độ

8

Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

9

Năng lực, lãnh đạo quản lý

Kết luận: …………………………….................................................................................

Ngày..... tháng.... năm....
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức số 3

PHÒNG DG&ĐT HUYỆN ............

TRƯỜNG ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm:............

Họ và tên: ..............................................................................................................

Chức danh nghề nghiệp: ..........................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................

Hạng chức danh nghề nghiệp: ......................... Bậc: .................... Hệ số lương: .......

I. Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của viên chức.

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

4.Việc thực hiễn nghĩa vụ khác của viên chức

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

II. Tự đánh giá, phân loại của viên chức

1. Đánh giá ưu điểm, nhược điểm

- Ưu điểm:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

- Nhược điểm:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Phân loại đánh giá: ..............................................................................................

.................., ngày.....tháng.....năm......
Viên chức tự đánh giá

III. Ý kiến của tập thể đơn vị và lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức.

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.................., ngày........tháng..........năm........
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức của cấp có thẩm quyền.

1. Nhận xét ưu, nhược điểm

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

..............................................................................................................................

.............., ngày.....tháng.....năm......
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

------------------

Ngày 27/7/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định 88/2017/NĐ-CP để sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Điều nổi bật được trông đợi của giáo viên là không phải có sáng kiến mới được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
74 222.308
Việc làm - Nhân sự Xem thêm