Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ do Bộ và Ban Bí thư quản lý

1 10

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ do Bộ và Ban Bí thư quản lý là gì? Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ do Bộ và Ban Bí thư quản lý là gì?

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ do Bộ và Ban Bí thư quản lý là mẫu bản tự nhận xét được lập ra để cán bộ do Bộ và Ban Bí thư quản lý tự nhận xét, đánh giá, phân loại. Mẫu nêu rõ thông tin của cán bộ, kết quả thực hiện nhiệm vụ...

2. Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ do Bộ và Ban Bí thư quản lý

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngàythángnăm

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÁN BỘ

Năm …………….

(Đối với cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý)

Họ và tên:

Đơn vị công tác:

Chức vụ:

Nhiệm vụ được phân công:

I- Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

1. Hoàn thành nhiệm vụ được giao về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc.

2. Đoàn kết, quy tụ, phát huy quyền làm chủ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo quản lý.

3. Hiệu quả kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đơn vị phụ trách.

II- Phẩm chất chính trị:

1. Quán triệt, cụ thể hóa đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước vào ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công phụ trách.

2. Đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm; đường lối, chính sách của đảng, Nhà nước.

3. Có ý thức học tập để nâng cao trình độ.

III- Phẩm chất đạo đức, lối sống:

1. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định những điều đảng viên không được làm (Quy định số 19-QĐ/TƯ ngày 3-1-2002 của Bộ Chính trị).

2. Không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực trong ngành và địa phương mình phụ trách.

3. Không để vợ (chồng), con, lợi dụng chức vụ của mình để thu vén cá nhân.

IV- Tự phân loại theo mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ (xuất sắc, hoàn thành, chưa hoàn thành).

Tóm tắt nhận xét, đánh giá của tập
thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị công tác

Người tự nhận xét, đánh giá
(Ký tên)

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ do Bộ và Ban Bí thư quản lý

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ do Bộ và Ban Bí thư quản lý

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 10
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm