Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá

1 19

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá là gì? Mẫu bản tự nhận xét đánh giá gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bản tự nhận xét, đánh giá là gì?

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá là mẫu bản tự nhận xét được lập ra để tự nhận và đánh giá. Mẫu nêu rõ nội dung tự nhận xét đánh giá, thông tin người nhận xét đánh giá...

2. Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ ………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

…, ngày … tháng … năm

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Họ và tên: ……………… Nam/Nữ

Ngày sinh:

Chức vụ, đơn vị công tác:

Nhiệm vụ được phân công:

1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách.

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật.

- Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

- Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

- Tính trung thực, khách quan trong công tác.

- Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần và thái độ phục vụ.

3. Tồn tại, hạn chế

 

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 19
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm