Mẫu bản tường trình về việc mất giấy tờ

12 15.754

Mẫu bản tường trình về việc mất giấy tờ

Mẫu bản tường trình về việc mất giấy tờ là mẫu bản tường trình được cá nhân lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết để tường trình về việc mất giấy tờ của mình. Mẫu bản tường trình nêu rõ thông tin cá nhân của người làm tường trình, lý do làm mất, giấy tờ bị mất gồm những gì.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tường trình về việc mất giấy tờ tại đây.

Mẫu bản tường trình về việc nghỉ học

Cách viết bản tường trình nghỉ học

Cách viết bản tường trình sự việc

Mẫu bản tường trình về việc mất giấy tờ

Mẫu bản tường trình về việc mất giấy tờ

Nội dung cơ bản của mẫu bản tường trình về việc mất giấy tờ như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BẢN TƯỜNG TRÌNH
(V/v mất giấy tờ)

Kính gửi: .........................................................

Tôi tên: ........................... Sinh ngày: ........................................................................

CMND số: ............................. Cấp ngày: ........................... Tại: .................................

Thường trú tại đường ....................., phường .................., quận ..................., TP .......

Chức vụ: ...................................................................................................................

Nay tôi làm bản tường trình về việc bị mất giấy tờ .............................................. như sau:

Lý do: ........................................................................................................................

..................................................................................................................................

Vậy nay tôi làm bản tường trình này kính mong .......................................... xem xét giúp tôi để tôi được nhận ........................................................................... mới.

Tôi xin cam kết những nội dung tường trình trên là đúng sự thật và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                  Người làm tường trình
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
12 15.754
Thủ tục hành chính Xem thêm