Mẫu bản tường trình về việc nghỉ học

4 8.572

Mẫu bản tường trình về việc nghỉ học

Mẫu bản tường trình về việc nghỉ học là mẫu bản tường trình được học sinh, sinh viên lập ra để trường trình lại việc nghỉ học không rõ lý do của mình. Mẫu bản tường trình nêu rõ thông tin cá nhân của học sinh viết tường trình, lý do nghỉ học và lời cam đoan, lời hứa của học sinh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bản tường trình về việc nghỉ học tại đây.

Bản tường trình tai nạn giao thông

Mẫu bản tường trình đã được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở

Bản tường trình diễn biến sự việc

Mẫu bản tường trình về việc nghỉ học

Mẫu bản tường trình về việc nghỉ học

Nội dung cơ bản của mẫu bản tường trình về việc nghỉ học như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

..........., ngày....tháng.....năm....

BẢN TƯỜNG TRÌNH VỀ VIỆC NGHỈ HỌC

Kính gửi: ...........................................

Tên em là: ..........................................................................................................

Học sinh lớp: ......................................................................................................

Lý do nghỉ học: (Nội dung tường trình) ..................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm và sẽ chép bài và làm bài tập đầy đủ.

Em xin chân thành cảm ơn!

                  Người làm tường trình
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
4 8.572
Thủ tục hành chính Xem thêm