Mẫu bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

1 4

Mẫu bảng cân đối quyết toán ngân sách xã là gì? Mẫu bảng cân đối quyết toán ngân sách xã gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng cân đối quyết toán ngân sách xã là gì?

Mẫu bảng cân đối quyết toán ngân sách xã là mẫu bảng cân đối được lập ra để ghi chép về việc cân đối quyết toán ngân sách xã. Mẫu nêu rõ nội dung cân đối quyết toán, nội dung chi...

2. Mẫu bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

Tỉnh: ………..

Huyện: ……..

Xã: ………….

BẢNG CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ

Năm...

Đơn vị tính: đồng

 

 

NỘI DUNG THU

 

Dự toán

 

Thực hiện

So sánh thực hiện với dự toán(%)

 

NỘI DUNG CHI

 

Dự toán

 

Thực hiện

So sánh thực hiện với dự toán (%)

A

1

2

3

B

4

5

6

Tổng số thu

 

I- Các khoản thu xã hưởng 100%

 

 

II- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %

 

III- Thu bổ sung

- Bổ sung cân đối

- Bổ sung có mục tiêu

 

IV- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang (nếu có)

 

 

 

 

Tổng số chi

 

I- Chi đầu tư phát triển

 

 

 

II- Các khoản chi thường xuyên

 

 

 

III- Chi chuyển nguồn sang năm sau (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết dư ngân sách

 

 

 

 

.........., ngày...... tháng...... năm...

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chủ tịch UBND xã
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

Mẫu bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm