Mẫu bảng đánh giá nhà cung ứng

1 5.063

Mẫu bảng đánh giá, nhận xét nhà cung ứng

Mẫu bảng đánh giá, nhận xét nhà cung ứng là mẫu bảng được lập ra để đánh giá, nhận xét nhà cung ứng dịch vụ. Mẫu bảng đánh giá nêu rõ thông tin của nhà cung ứng, mặt hàng cung cấp, tiêu chí đánh giá, nội dung thu thập được về nhà cung ứng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng đánh giá, nhận xét nhà cung ứng tại đây.

Mẫu bảng đánh giá, nhận xét nhà cung ứng

Mẫu bảng đánh giá, nhận xét nhà cung ứng

Nội dung cơ bản của mẫu bảng đánh giá, nhận xét nhà cung ứng như sau:

BẢNG ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Tên nhà cung ứng: ..........................................................................................

Mặt hàng cung cấp: .........................................................................................

Người liên lạc: .................................................................................................

Địa chỉ: ................................. Điện thoại: .......................... Fax: ......................

STT

TIÊU THỨC ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG THU THẬP

ĐIỂM

TRỌNG SỐ

ĐIỂM*

HSỐ

1

Chất lượng sản phẩm

       

2

Thời gian giao hàng

       

3

Giá bán

       

4

Phương thức thanh toán

       

5

Phương thức giao hàng

       

6

Sự phản hồi đối với những sự cố phát sinh

       

7

Thời hạn đã giao dịch

       

8

Quy mô sản xuất

       

9

Số lượng hàgn hóa tối đa đáp ứng yêu cầu công ty

       
 

Tổng cộng

       

Điểm Trung bình = (Tổng điểm * hệ số ) / tổng hệ số =

Chọn ...... Không chọn ......

   

......., ngày...tháng...năm....

Giám Đốc

Trưởng phòng

Người đánh giá

Đánh giá bài viết
1 5.063
Thủ tục hành chính Xem thêm