Mẫu số: 09-TT: Bảng kê chi tiền

1 9.809

Mẫu số: 09-TT: Bảng kê chi tiền

Mẫu bảng kê chi tiền là mẫu bảng kê dùng để kê khai các khoản đã chi của doanh nghiệp, từ đó làm căn cứ quyết toán về các khoản đã chi và ghi vào sổ kế toán của doanh nghiệp. Mẫu nêu đầy đủ nội dung thông tin người chi, chi cho công việc gì..... Mẫu bảng kê chi tiền được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTCThông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu số: 09-TT: Bảng kê chi tiền tại đây.

Mẫu số 01-BH: Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu số: 09-TT: Bảng kê chi tiền

Mẫu số: 09-TT: Bảng kê chi tiền

Nội dung cơ bản của mẫu số: 09-TT: Bảng kê chi tiền như sau:

Mẫu 1: Bảng kê chi tiền ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ................................

Bộ phận: .............................

Mẫu số 09 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày.....tháng.....năm.....

Họ và tên người chi: ..................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ..............................................................................................

Chi cho công việc: ....................................................................................................

STT Chứng từ Nội dung chi Số tiền
Số hiệu Ngày, tháng
A B C D 1
         
      Cộng  

Số tiền bằng chữ:.......................................................................................................

(Kèm theo.... chứng từ gốc).

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Bảng kê chi tiền ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: .....................

Bộ phận: ..................

Mẫu số 09 - TT
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày..... tháng..... năm....

Họ và tên người chi: .................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): .............................................................................................

Chi cho công việc: ....................................................................................................

STT Chứng từ Nội dung chi Số tiền
Số hiệu Ngày, tháng
A B C D 1
         
      Cộng  

Số tiền bằng chữ: ......................................................................................................

(Kèm theo.... chứng từ gốc).

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

Mẫu 3: Bảng kê chi tiền ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị: ……................

Bộ phận: ……..............

Mẫu số: 09-TT
(Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày ... tháng ... năm ....

Họ và tên người chi: ...................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ...............................................................................................

Chi cho công việc: ......................................................................................................

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

        

 

 

 

 

 
     

Cộng

 

Số tiền bằng chữ: .........................................................................................................

(Kèm theo .... chứng từ gốc).

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)
1 9.809
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu số: 09-TT: Bảng kê chi tiền để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm