Mẫu bảng kê chi tiết tài sản quý hiếm gửi

1 4

Mẫu bảng kê chi tiết tài sản quý hiếm gửi là gì? Mẫu bảng kê chi tiết gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê chi tiết tài sản quý hiếm gửi là gì?

Mẫu bảng kê chi tiết tài sản quý hiếm gửi là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai chi tiết về tài sản quý hiếm gửi. Mẫu nêu rõ thông tin tài sản, nội dung kê khai...

2. Mẫu bảng kê chi tiết tài sản quý hiếm gửi

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

….………., ngày….tháng….năm….

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN GỬI

(Kèm theo Công văn hoặc Giấy đề nghị số ……. ngày … tháng … năm…… của …)

STT

Tên tài sản

Đơn vịtính

Số lượng

Trọng lượng hoặc Số sê ri (đối với giấy tờ có giá)

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên đơn vị hoặc cá nhân gửi tài sản
(ký tên, đóng dấu) (nếu có)
Họ và Tên

Ghi chú:

(1) và (2): Nếu là cá nhân gửi tài sản không cần ghi vào mục này.

Mẫu bảng kê chi tiết tài sản quý hiếm gửi

Mẫu bảng kê chi tiết tài sản quý hiếm gửi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 4
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm