Mẫu bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

2 887

Mẫu số 01-2/TTĐB: Bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

PHỤ LỤC

 

Mẫu số: 01-2/TTĐB

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

 

 

BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN HÀNG HOÁ MUA VÀO

CHỊU THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

(Kèm theo Tờ khai TTĐB mẫu số 01/TTĐB ngày….. tháng….. năm……..)

[01] Kỳ tính thuế: tháng.......... năm...........
____________________

[02] Tên người nộp thuế:........................................................................................

[03] Mã số thuế:

                   

 

 
     

 

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………...........................

[05] Mã số thuế:

                   

 

 
     

 

 

I. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu mua vào:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chứng từ hoặc biên lai nộp thuế TTĐB

Tên nguyên liệu đã nộp thuế TTĐB

Số lượng đơn vị nguyên liệu mua vào

 

Thuế TTĐB đã nộp

 

Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu mua vào

 

Số thuế TTĐB đã khấu trừ các kỳ trước

Số thuế TTĐB chưa được khấu trừ đến kỳ này

Ký hiệu

Số

Ngày, tháng, năm phát hành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(7)/(6)

(9)

(10)

                   
                   
 

Tổng cộng

           

 

II. Bảng tính thuế TTĐB của nguyên liệu được khấu trừ:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Mặt hàng 
tiêu thụ

Số lượng

Tên nguyên liệu chịu thuế TTĐB đầu vào

Lượng nguyên liệu trên 1 đơn vị sản phẩm tiêu thụ

Thuế TTĐB trên 1 đơn vị nguyên liệu đầu vào

 

Tổng thuế TTĐB 
đầu vào
được
khấu trừ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(3)x(5)x(6)

             
             
 

Tổng cộng

         

 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:…….

Chứng chỉ hành nghề số:.......

Ngày …....tháng …....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

 

 

2 887
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để xem.
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm