Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

1 22

Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp là gì? Mẫu bảng kê khai gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp là gì?

Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp là mẫu bảng kê khai được lập ra để kê khai về diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, diện tích đất kê khai... Mẫu được ban hành theo Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố:………….
(Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố, thị xã)

1. Tên cơ quan/tổ chức/hộ gia đình/cá nhân kê khai: .....................................................

2. Địa chỉ: ..............................................................................…........…..........................

3. Địa điểm thu hồi đất: ........................................................................…......................

Vị trí/ Địa điểm đất

Diện tích

(m2)

Ghi chú

Vị trí 1: số thửa ………..; số tờ bản đồ …………..; xã (phường, TT)…………………………………………………………………………;

huyện (TP, TX) …………………………………………………………..

 

 

Vị trí 1: số thửa…………….; số tờ bản đồ……………..; xã (phường, TT).................................; huyện (TP, TX) ……………………………………………………

 

 

Vị trí 1: số thửa…………….; số tờ bản đồ……………..; xã (phường, TT)…………………………………………………………………………;

huyện (TP, TX) …………………………………………………………….

 

 

………………………………………………………………………….

 

 

Tổng cộng diện tích đất lúa chuyển đổi

 

 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thành phố, thị xã xác định diện tích đất trồng lúa nước chuyển sang mục đích phi nông nghiệp để (tên cơ quan, tổ chức) làm căn cứ để thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định./.

 

………, ngày…….tháng……năm…….
TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC/
HỘ GIA ĐÌNH/CÁ NHÂN
(Ký tên, đóng dấu nếu có)

Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

Mẫu bảng kê khai diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 22
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm