Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp

1 320

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp của doanh nghiệp

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai số lao động đã nhận trợ cấp của doanh nghiệp. Mẫu bảng kê khai nêu rõ thông tin của lao động trường hợp nghỉ việc, tổng số trợ cấp đã nhận... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp tại đây.

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp

Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp

Nội dung cơ bản của Mẫu bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp như sau:

Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền ...........

Tên công ty ..............

Bảng kê người lao động đã nhận trợ cấp

Từ ngày... tháng ... năm ... đến ngày ...tháng... năm ...

Đơn vị tính: đồng

STT

Họ và tên

Tháng năm sinh

Đối

tượng

03 chức

danh

nghỉ

hưu

trước

tuổi

Đôi tượng 3 chức danh bị thôi việc

Lao động nghỉ hưu trước tuổi

Lao

động

hợp

đồng

không

xác

định

thời

hạn

Lao động

hợp đồng

đủ 12

đến 36

tháng bị

mất việc

Lao động nông lâm trường

Tổng số tiền trợ cấp đã nhận

Đã nhận phiếu học nghề miễn phí

Ký tên

Nam

nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

                         
 

Tổng cộng:

                     

Ghi chú: Cột 5, 6, 7, 8, 9, 10: người lao động thuộc đối tượng cột nào thì đánh dấu x vào cột đó.

Cột 10: đối tượng lao động của nông lâm trường chấm dứt quan hệ lao động theo quy định tại Điều 42 Bộ luật Lao động

......, ngày...tháng...năm...

......, ngày...tháng...năm...

......, ngày...tháng...năm...

THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LAO ĐỘNG

Ý KIẾN CỦA TỔNG CÔNG TY

(Đối với đơn vị thuộc tổng

công ty)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 320
Thủ tục hành chính Xem thêm