Mẫu bảng kê nộp thuế - Mẫu số: 01/BKNT

Mẫu bảng kê nộp thuế theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Mẫu bảng kê nộp thuế mới nhất lá biểu mẫu bảng kê nộp thuế 01/BKNT ban hành theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết mẫu bảng kê nộp thuế 2020.

Bảng kê nộp thuế mới nhất

Mẫu số 01
Ký hiệu: 01/BKNT

Mã hiệu

Số: ………………

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □ Khác: ............

Người nộp thuế: ......................................Mã số thuế:...................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................

Quận/Huyện: ..........................................Tỉnh, TP:........................................................

Người nộp thay:.............................................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................

Quận/Huyện: .........................................Tỉnh, TP:........................................................

Đề nghị NH/KBNN: trích TK số: ............................... hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN: .................................Tỉnh, TP:.............................................

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:

Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □

Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu: …………………………………………………..

STT

Số tờ khai/

Số quyết định/ Số thông báo/mã định danh hồ sơ (ID)

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/Ngày thông báo

Nội dung khoản nộp NSNN

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số tiền

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:...............................................................................................

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày .....tháng năm......

Người thực hiện giao dịch

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Mẫu bảng kê nộp thuế - Mẫu số: 01/BKNT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế của Bộ Tài chính, sử dụng trong trường hợp Người nộp thuế nộp tiền tại Ngân hàng thương mại đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước.

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (Mẫu số: 01/BKNT).

Mời các bạn tham khảo Mẫu bảng kê nộp thuế được cập nhật mới nhất theo mẫu sau:

Mẫu bảng kê nộp thuế
Bảng kê nộp thuế số 01/BKNT theo Thông tư 119/2014/TT-BTC

Nội dung Bảng kê nộp thuế mẫu số 01/BKNT mới nhất như sau:

BẢNG KÊ NỘP THUẾ

Mẫu số: 01/BKNT
Ban hành kèm theo Thông tư 119/2014/TT-BTC
ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính

Người nộp thuế: ........................................Mã số thuế:..............................................

Địa chỉ: ..................................................... Huyện............................ Tỉnh.................

Người nộp thay: ..................................Mã số thuế của người nộp thay.......................

Địa chỉ : ...................................Huyện ...............................Tỉnh, TP..........................


Đề nghị KBNN (NH)..................trích TK số ............................hoặc tiền mặt để:

Nộp vào NSNN ...............TK tạm thu (1) .........TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2)..........

Tại KBNN: ........................................................Tỉnh, TP:...........................................

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu:........................................................................................

Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3):

Kiểm toán NN ...................  Thanh tra TC................................

Thanh tra CP ....................  CQ có thẩm quyền khác...............

Tên cơ quan quản lý thu:..............................................................................................

Tờ khai HQ số (1): ........................ngày..................... Loại hình XNK (1)........................

STT Nội dung các khoản nộp NS (4) Loại tiền Số tiền
       
       
       
       
  Tổng cộng    

Tổng số tiền ghi bằng chữ:..........................................................................................

.................................................................................................................................

Ngày ... tháng ... năm .......
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN

KBNN (NGÂN HÀNG)

Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)

Người nộp tiền Kế toán trưởng (5) Thủ trưởng đơn vị (5)

Ghi chú:

Mẫu này chỉ sử dụng trong trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu hoặc nộp tiền trực tiếp tại KBNN.
Khi nộp tiền vào NSNN, NNT phải ghi đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế gửi NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu hoặc KBNN. Trong đó, lưu ý cách ghi một số chỉ tiêu như sau:

* Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;

* Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.

* Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;

* Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

- Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

  •  Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;
  •  Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;
  •  Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014
  •  Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014
  •  Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014
  •  ..........................

- Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

  • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số ... ngày ... của <cơ quan ban hành quyết định>
  • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số ... ngày ... của <cơ quan ban hành quyết định>.

- Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;

- Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

* Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

Đánh giá bài viết
14 62.580
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm