Mẫu bảng kê phụ cấp lưu trú công tác nước ngoài

1 2.053

Mẫu bảng kê phụ cấp lưu trú công tác nước ngoài mới nhất

Mẫu bảng kê phụ cấp lưu trú công tác nước ngoài là mẫu bảng kê được lập ra để kê khai về phụ cấp lưu trú công tác nước ngoài. Mẫu bảng kê khai nêu rõ thông tin người đi công tác, chức danh, số ngày được trợ cấp, mức phụ cấp, thành tiền... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu bảng kê phụ cấp lưu trú tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu bảng kê phụ cấp lưu trú công tác nước ngoài như sau:

Đơn vị:…………………… 
Bộ phận:…………………         
Mã đơn vị SDNS:………
Số:…………….................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
      

 

..........., ngày...tháng...năm...

Bảng kê thanh toán phụ cấp lưu trú công tác ở nước ngoài 

Tại nước ……………………………….…… Nhóm …………

TT

Họ và tên

Chức danh Đơn vị

Số ngày được trợ cấp lưu trú

Mức phụ cấp lưu trú

(A hoặc B)

Mức chi phụ cấp lưu trú theo ngày

Thành tiền

Xác nhận

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5a)

(5b)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Người lập

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng bộ phận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng kê phụ cấp lưu trú công tác nước ngoài

Mẫu bảng kê phụ cấp lưu trú công tác nước ngoài

Đánh giá bài viết
1 2.053
Việc làm - Nhân sự Xem thêm