Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí mới nhất

3 69.339

Bảng kê thanh toán công tác phí mới nhất

Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí bao gồm thông tin về người công tác, chi phí công tác, số tiền đã tạm ứng, số tiền còn lại được nhận và các vấn đề khác liên quan, được ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ tài chính. Mời bạn đọc tải Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí về sử dụng.

Giấy đề nghị thanh toán - Mẫu số 05-TT

Quy định chế độ công tác, công tác phí

Bảng kê chứng từ thanh toán

Bảng kê thanh toán công tác phí mới nhất

Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí mới nhất

Nội dung chi tiết của Mẫu bảng kê thanh toán công tác phí, mời các bạn cùng tham khảo:

Đơn vị: …………………… 
Bộ phận: ………………….            
Mã đơn vị SDNS: ………..

Số: ……………

 

Mẫu số C12 – HD

(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ trưởng bộ Tài chính)

 ……, ngày ……. tháng ….. năm …..              

 BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ

Số

TT

Họ và tên

Đơn vị

Tiền tàu xe

Tiền lưu trú

Tiền trọ

Cộng

Số tiền đã tạm ứng

Số tiền còn

được nhận

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

4

5

6=4-5

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

 

 

 

 

 

 

x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………………...........................................

(Kèm theo ….......................................................... chứng từ gốc: Vé, giấy đi đường, Hóa đơn,….)

                                                        ......., ngày …… tháng ….. năm .....

Người lập

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký,họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

Bạn có thể tải bảng kê thanh toán công tác phí bản PDF hoặc Word doc để chỉnh sửa thêm.

Đánh giá bài viết
3 69.339
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm