Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn

1 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn để bạn đọc cùng tham khảo nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn là gì?

Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn là mẫu bảng được lập ra để kê thu mua hàng hóa mua vào mà không có hóa đơn.

Bảng kê này chỉ được sử dụng đối với trường hợp doanh nghiệp thu mua hàng hóa, dịch vụ của người bán không có hóa đơn (cơ sở kinh doanh mua sản phẩm làm bằng mây, tre, cói, dừa, cọ… của người nông dân trực tiếp làm ra; mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt và một số dịch vụ của cá nhân không kinh doanh, không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định thì được lập bảng kê

2. Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________

….……, ngày…tháng...năm…

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HOÁ MUA VÀO KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN

(Tháng….. năm ….)

Tên cơ sở kinh doanh:……………………………..

Mã số

 

Địa chỉ:…………………………………..........…………

Địa chỉ nơi tổ chức thu mua………………………

Người phụ trách thu mua:…………………………

 

Ngày tháng

Người bán

Hàng hóa mua vào

 

năm mua hàng

Tên người bán

Địa chỉ

 

Tên mặt hàng

Số lượng

Đơn giá

Tổng Giá thanh toán

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Tổng giá trị hàng hoá mua vào: …….……………………………………………….

Giám đốc cơ sở
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn

Mẫu bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm