Mẫu bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1 11

Mẫu bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là gì? Mẫu bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là gì?

Mẫu bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là mẫu bảng kê được lập ra để kê xác nhận về giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, thông tin số tiền bồi thường hỗ trợ...

2. Mẫu bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

BẢNG KÊ XÁC NHẬN GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ĐÃ THỰC HIỆN
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 107/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: ngoại tệ

STT

Nội dung

QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã chi trả cho đơn vị thụ hưởng theo phương án được duyệt

Ghi chú

Số, ngày, tháng, năm

Số tiền

1

2

3

4

5

6

I

Thanh toán cho các cơ quan, tổ chức:

1…….

2…….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thanh toán trực tiếp cho hộ dân:

 

 

 

 

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm ...
TỔ CHỨC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ
TÁI ĐỊNH CƯ
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Mẫu bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Mẫu bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 11
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm