Mẫu bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai

1 35

Mẫu bảng liệt kê về danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai

Mẫu bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai là mẫu bảng liệt kê được lập ra để liệt kê về danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai. Mẫu được ban hành theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bảng liệt kê về danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢNG LIỆT KÊ DANH SÁCH CÁC KHOANH ĐẤT THỐNG KÊ, KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

(Đến ngày 31/12/…………)

Xã: ………………………….. huyện: ………………………... tỉnh:…………………..

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất)

Thứ tự khoanh đất

Diện tích (m2)

Mã loại đất

Mã loại đất SD kết hợp

Mã đối tượng

Mã khu vực tổng hợp

Ghi chú

Hiện trạng

Kỳ trước

Hiện trạng

Kỳ trước

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày…tháng…năm…
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày…tháng…năm…
TM. Ủy ban nhân dân (cấp xã)
(Chủ tịch ký tên, đóng dấu)

Mẫu bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai

Mẫu bảng liệt kê danh sách các khoanh đất thống kê, kiểm kê đất đai

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục xây dựng nhà đất trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 35
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm