Mẫu số 02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương

26 133.831

Mẫu số 02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương

Mẫu bảng thanh toán tiền lương mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính là mẫu bảng thanh toán tiền lương cho bộ phận kế toán, hành chính tham khảo khi thực hiện tính lương cuối tháng cho cán bộ, công nhân viên trong công ty. Việc tính lương cho nhân viên sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng lao động của từng người. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu bảng thanh toán tiền lương tại đây.

Bảng thanh toán tiền lương được lập tự động hàng tháng cho từng nhân viên dựa vào một số chứng từ liên quan làm căn cứ tính lương tháng cho nhân viên. Cơ sở để lập Bảng thanh toán tiền lương là các chứng từ liên quan như: Bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành...

Bảng chấm công

Bảng thanh toán tiền lương tự động

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ

Bảng thanh toán tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Mẫu bảng thanh toán tiền lương:

Mẫu bảng thanh toán tiền lương
Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Nội dung bảng thanh toán tiền lương được trình bày cụ thể như sau:

Mẫu 1: Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ...........................

Bộ phận: .........................

Mẫu số 02-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

Số: .........................

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng........năm.......

Số TT Họ và tên Bậc lương Hệ số Lương sản phẩm Lương thời gian Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương
Phụ cấp thuộc
quỹ lương
Phụ cấp khác

Tổng số


Tạm ứng kỳ I
Các khoản
phải khấu trừ vào lương

Kỳ II
được lĩnh
Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH ... Thuế TNCN phải nộp
Cộng
Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
                                       
                                       
                                       
                                       
  Cộng                                    

Tổng số tiền (viết bằng chữ): .....................................................................................

    Ngày....tháng....năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên)

Mẫu 2: Bảng thanh toán tiền lương theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

Mẫu số: 02 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Số:...............................

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng:..........Năm:..............

STT

Họ và tên

Bậc lương Hệ số Lương sản phẩm Lương thời gian Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương Phụ cấp thuộc quỹ lương Phụ cấp khác Tổng số Tạm ứng kỳ I Các khoản phải khấu trừ vào lương   Kỳ II được lĩnh
Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền BHXH ...... Thuế TNCN phải nộp Cộng Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C
                                       
                                       
                                       
                                       
  Cộng                                    

Tổng số tiền (viết bằng chữ):.......................................................................................................................

Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày....tháng....năm ...
Giám đốc
(Ký, họ tên)
Đánh giá bài viết
26 133.831
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm