Mẫu bảng tính hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

1 6

Mẫu bảng tính hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi là gì? Mẫu bảng tính hao mòn gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng tính hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi là gì?

Mẫu bảng tính hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi là mẫu bảng tính được lập ra để ghi chép về việc tính hao mồn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi. Mâu nêu rõ nội dung cách tính hao mòn, thông tin tài sản... Mẫu được ban hành theo Thông tư 76/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Mẫu bảng tính hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

ĐƠN VỊ: ………………………………………

BỘ PHẬN: ……………………………………

MÃ QHNS: ……………………………………

Mẫu số C61-HD

(Ban hành theo Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của Bộ Tài chính)

BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN HẠ TẦNG GIAO THÔNG, THỦY LỢI

Năm…………

Số:………….

STT

Loại TSHTGT- TL

Số hiệu TSHTGT- TL

Nguyên giá

Tỷ lệ hao mòn

Giá trị hao mòn

A

B

C

1

2

3 = 1 x 2

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

x

 

Ngày ....tháng....năm……

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu bảng tính hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Mẫu bảng tính hao mòn tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm