Mẫu bảng tọa độ các điểm đặc trưng trên đường phân định ranh giới rừng

1 3

Mẫu bảng tọa độ các điểm đặc trưng trên đường phân định ranh giới rừng là gì? Mẫu bảng tọa độ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bảng tọa độ các điểm đặc trưng trên đường phân định ranh giới rừng là gì?

Mẫu bảng tọa độ các điểm đặc trưng trên đường phân định ranh giới rừng là mẫu bảng tọa độ được lập ra để ghi chép về tọa độ các điểm đặc trưng trên đường phân định ranh giới. Mẫu nêu rõ thông tin tọa độ, thông tin đường phân định ranh giới...

2. Mẫu bảng tọa độ các điểm đặc trưng trên đường phân định ranh giới rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

(Địa danh), ngày... tháng... năm...

BẢNG TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM ĐẶC TRƯNG TRÊN ĐƯỜNG PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI RỪNG

Tên chủ rừng: xã (tên xã); huyện (tên huyện); tỉnh (tên tỉnh)

STT điểm

Tọa độ (m)

Chủ rừng liền kề (nếu có)

 

Kinh độ (X)

Vĩ độ (Y)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

....

 

 

 

 

Đại diện Đơn vị
tư vấn
(ký tên, đóng dấu)

Đại diện chủ rừng
(ký tên, đóng dấu)

Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu bảng tọa độ các điểm đặc trưng trên đường phân định ranh giới rừng

Mẫu bảng tọa độ các điểm đặc trưng trên đường phân định ranh giới rừng

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3
Biểu mẫu trực tuyến Xem thêm